warning-img
Noodnummer tijdens huurperiode +32 (0)473 / 439 997
truck-icon

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN VAN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN VOERTUIG

 • Behoudens tegenbericht erkent de klant het voertuig in goede staat te hebben gekregen, met alle boorddocumenten en wettelijke toebehoren (brandblusser, verbandkist en gevarendriehoek, fluovest + inventaris).
  Hij verbindt er zich toe het voertuig aan de concessiehouder terug te bezorgen, uitgezonderd bij voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord van deze laatste. Het voertuig zal met volle tank ter beschikking worden gesteld en ook zo moeten worden ingeleverd. Een eventueel verschil in brandstof zal aan de gebruiker worden doorgerekend aan de prijs van de dag.
   
 • De verhuurder neemt de onderhouds- en herstellingskosten, die eigen zijn aan het normale gebruik van het voertuig, voor eigen rekening. Terwijl de klant er zich toe verbindt regelmatig te letten op het olie- en waterpeil alsook de nodige herstellingen of eventuele controlebeurten te laten uitvoeren. Dit moet bij voorkeur gebeuren bij de verhuurder, die hem de wagen heeft geleverd of in elk geval binnen het officiële Volkswagen.-net
   
 • De klant is de enige verantwoordelijke, zowel voor het besturen en het gebruiken van de voertuigen als voor een eventueel gebrek aan onderhoud. Hij moet zich, in alle omstandigheden naar de wetten en de reglementen inzake het bezitten en gebruiken van voertuigen schikken, namelijk de wegcode, de fiscale wetgeving en de reglementering aangaande het transport per voertuig.
  Hij zal het voertuig als een “goede huisvader” gebruiken.
  Het is de klant verboden personen of goederen tegen betaling te vervoeren (tenzij hij beschikt over de nodige officiële vergunningen).
  Hij zal er eveneens op letten dat elke eventuele gebruiker zowel dit verbod als de andere clausules van deze overeenkomst eerbiedigt.
   
 • Alleen de huurder en/of gebruiker is verantwoordelijk voor het besturen en het gebruik van het voertuig. Hij neemt alle boetes op zich ingevolge het bezit en het gebruik van het voertuig evenals alle administratieve onkosten en alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
   
 • Elk schadegeval moet, binnen de 24 uur, schriftelijk worden gemeld aan de verhuurder.
  Voor ieder schadegeval met eventuele gewonden en betwiste verantwoordelijkheden zal een proces-verbaal van de politie noodzakelijk zijn.
  Alle klachten en documenten betreffende het schadegeval, die de bestuurder later ontvangt, moeten naar de verhuurder binnen de kortst mogelijke termijn worden opgestuurd.
  De verhuurder is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen en goederen die zich in het voertuig bevinden, zowel tijdens als na de verhuring.
   
 • Het factuurbedrag houdt rekening met het aantal dagen dat het voertuig werd gebruikt. De verschuldigde facturen zijn contant betaalbaar. In geval van achterstallige betaling van de huur zal ieder vervallen en niet geregeld bedrag met volle recht nalatigheidsintresten opbrengen tegen een jaarlijkse intrestvoet van 15%, en dit zonder aanmaning.
   
 • De verhuurder mag, bij faillissement, kennelijke insolventie, overeenkomst na faillissement, ondervoogdijstelling, overlijden, onbekwaamverklaring of aanhouding van de klant, op welk ogenblik of op welke plaats ook het voertuig in beslag nemen. In dit geval geeft de klant de uitdrukkelijke en onherroepelijke toelating het voertuig eender waar en tot zelfs in de eigen lokalen terug te nemen. Bij in beslagneming van het voertuig zal hij dit onmiddellijk aan de verhuurder mededelen, bovendien zal hij alle kosten voor de opheffing van het beslag voor eigen rekening nemen. Indien de nemer van het voertuig de lokalen die hij gebruikt huurt, moet hij zijn verhuurder uitdrukkelijk te kennen geven dat het voertuig in recto beschreven, hem niet toebehoort. Indien hij deze clausule niet eerbiedigt, moet hij er de eventuele gevolgen van dragen.
   
 • Ieder geschil betreffende de uitvoering of opzegging van dit contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank die geldt voor het rechtsgebied waartoe de verhuurder, die het voertuig leverde, behoort.
   
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor de klant om een eventuele huurwaarborg te vragen.
  Deze wordt ingehouden tot na de opkuis van de wagen (maximum 14 dagen) om eventuele schades of gebreken te kunnen vaststellen en aan te rekenen aan de huurder.
   
 • a) De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan het voertuig wordt veroorzaakt en dit tot beloop van het bedrag van de herstelling of buitenwerking stelling of van de totale waarde van het voertuig in geval van totaal verlies. De verhuurder zal een deskundige aanstellen om de schade /verlies vast te stellen en de herstellingskosten te ramen.
  b) De huurder is aansprakelijk voor de verdwijning van het voertuig en dit tot beloop van de totale waarde van het voertuig en/of van de kosten van de recuperatie van het door de huurder niet ingeleverde voertuig.
  c) De huurder is aansprakelijk voor de verdwijning van onderdelen en dit tot beloop van de totale waarde van de onderdelen. Onder totale waarde dient te worden verstaan de kostprijs van het onderdeel plus de kosten van montage.
   
 • De voertuigen van de verhuurder zijn uitgerust met een volgsysteem. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving enkel toegankelijk door een bevoegd persoon van de verhuurder. Het volgsysteem heeft tot doel het voertuig te beschermen tegen ontvreemding. De gegevens kunnen enkel vrijgegeven worden met een bevelschrift van een onderzoeksrechter of in het kader van een onderzoek naar verzekeringsfraude.
   
 • Wat zeker niet wordt toegelaten : Bijkomende toestellen als bijv. frietketel, microwave, enz. Gebruik van kaarsen ed in de motorhome. Roken in de motorhome. Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden. De motorhome te betreden met naaldhakken, voetbalschoenen, fietsschoenen, ed. Alle schade word hersteld aan kostprijs ten laste van de huurder. Motorhome niet toegelaten voor wintersport doeleinden.
   
 • Annulering
  Helaas komt het soms voor dat u niet in staat bent op reis te gaan. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
   
  • Tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom
  • Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
  • Tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom
  • Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom

  Bij ernstige gevallen zullen geen kosten worden aangerekend nadat de verhuurder hiervoor zijn schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.
  Het verplaatsen van een huurperiode is mogelijk na voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder.
  En mits ons te verwittigen minstens 48 uur voor uw vertrekdatum.
   
 • Vrijstellingen
  Al onze wagens zijn omnium verzekerd met vrijstelling en hebben standaard bijstand en reisverzekering voor Europa.
  Vrijstelling omnium : 2,5%
  Vrijstelling BA : 2,5% (enkel voor bestuurders jonger dan 21 jaar)
  Vrijstelling vandalisme : 2,5%
  Vrijstelling ontvreemding : 5%

  De juiste vrijstelling staat aangegeven op de voorzijde van het verhuurdocument, alsook op de pagina "huurvloot" of is verkrijgbaar op aanvraag.